Likbåren – ett hedersbevis när Lindomebor gick hädan

Likbåren– ett sätt att visa heder för den döde, också i Lindome.